از بزرگترین دغدغه های شرکت ها میتوان به خرید خط تلفن ثابت اشاره کرد

که امروز بسیار آسان شده و به راحتی میتوان درخواست خط ثابت برای هر کسب و کاری داشت.